ΕΓΓΥΗΣΗ

Οι καρέκλες ANDA SEAT καλύπτονται από εγγύηση 2 ετών για τον μεταλλικό σκελετό και τα μηχανικά μέρη, συμπεριλαμβανομένων:

  • εξαρτήματα που λείπουν κατά την παράδοση
  • ελαττωματικά εξαρτήματα και υλικά κατά την παράδοση
  • ελαττωματική λειτουργία των κινούμενων μερών

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ:

Προς διευκρίνηση των ανωτέρων, από την εγγύηση δεν καλύπτονται τα παρακάτω:

  • φθορές της δερματίνης: ενδεικτικά αναφέρονται κοψίματα, γρατσουνιές ή/και ζημιές που προκλήθηκαν από ατύχημα, κακή χρήση, νερό, πλημμύρα, φωτιά ή άλλες φυσικές καταστροφές ή εξωτερικές αιτίες. 
  • επακόλουθη ζημιά που είτε προκύπτει από την χρήση, κακή χρήση και αδυναμία χρήσης του προϊόντος ή από ελάττωμα στο προϊόν. 
  • ζημιά ή δυσλειτουργία σε προϊόν που έχει τροποποιηθεί χωρίς την γραπτή άδεια της ANDA SEAT ή της OKTABIT. 
  • ζημιά που προκλήθηκε σε προϊόν κατά την συναρμολόγηση λόγω μη τήρησης των σχετικών οδηγιών συναρμολόγησης που παρέχονται.
  • μικρές παραλλαγές που προκύπτουν από τη χειροποίητη κατασκευή.
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
 
Η ΟΚΤΑΒΙΤ διατηρεί το δικαίωμα να καθορίσει εάν το προϊόν καλύπτεται από την δεδομένη εγγύηση. Κάθε προϊόν που απαιτεί αντικατάσταση λόγω οποιασδήποτε από τις Εξαιρέσεις θα βαρύνει τον αγοραστή. Η ΟΚΤΑΒΙΤ διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει εάν ένα εξάρτημα θα πρέπει να επισκευαστεί ή να αντικατασταθεί. Αυτή η αντικατάσταση ή επισκευή προσφέρεται από την ΟΚΤΑΒΙΤ κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, στο βαθμό που επιτρέπεται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ για τους καταναλωτές.
 
Οποιαδήποτε επισκευή ή αντικατάσταση βάσει αυτής της εγγύησης περιορίζεται μόνο στο ελαττωματικό μέρος ή το υλικό.
 
Λάβετε υπόψη ότι τυχόν παραβίαση ή παραποίηση προϊόντων, ανθεκτικότητα χρώματος ή αντιστοίχιση χρωμάτων, κόκκων ή υφών κάλυψης υλικών δεν θα καλύπτονται από εγγύηση. Η ΟΚΤΑΒΙΤ δεν εγγυάται τη σταθερότητα των χρωμάτων ή την αντιστοίχιση των χρωμάτων, των κόκκων ή των υφών των υλικών κάλυψης. Επιπλέον, η ΟΚΤΑΒΙΤ διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει αξιώσεις εγγύησης έναντι προϊόντων που εμφανίζουν οποιοδήποτε από τα ακόλουθα που αναφέρονται στις εξαιρέσεις.
 
Αυτή η εγγύηση θα λήξει αμέσως εάν το προϊόν γίνει ελαττωματικό λόγω κακής χρήσης, έλλειψης κατάλληλης φροντίδας και συντήρησης